Om oss

JGL vil fremme og verne, alt i forbindelse med Gråtass. JGL vil også arbeide for å legitimere Gråtass kjøp (gjerne flere) overfor ektefeller/samboere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter

 • 1 Foreningens navn
  Foreningens navn er: Jæren Gråtasslaug og ble stiftet 27.10.2014
 • 2 Formål
  Formålet med Jæren Gråtasslaug er å fremme og verne, alt i forbindelse med Gråtass. Foreningen vil også arbeide for å legitimere Gråtass kjøp (gjerne flere) overfor ektefeller/samboere. Foreningens vil utøve sitt arbeid på Jæren.
 • 3 Juridisk person
  Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
 • 4 Medlemmer
  Eier av Gråtass eller ønsker seg Gråtass
 • 5 Stemmerett og valgbarhet
  Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.
 • 6 Kontingent
  Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.
 • 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse
  Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.
 • 8 Årsmøte
  Årsmøtet, som holdes hvert år i april måned, er foreningens høyeste myndighet.
  Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.Generalforsamlingen er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.På Generalforsamling kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.
 • 9 Ledelse av årsmøtet
  Generalforsamling ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av foreningen.
 • 10 Stemmegivning på generalforsamling
  Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 • 11 Generalforsamling oppgaver
 • Behandle Årsmelding
 • Behandle regnskap i revidert stand
 • Behandle innkomne forslag
 • Fastsette kontingent
 • Vedta budsjett
 • Velge:
 • a) President og nestleder
 • b) Styremedlemmer 2 stk
 • c) Kasserer 
 • 12 Ekstraordinære generalforsamlinger
  Ekstraordinære generalforsamling holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
  Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
  Ekstraordinært generalforsamling kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.
 • 13 Styret
  Foreningen ledes av et styre på  minimum 5 medlemmer.
  Styret er høyeste myndighet mellom Generalforsamlingene.
  Valg av styre på generalforsamling. President velges for 1 år og andre medlemmer for 2 år.
  Styret skal:
 • Iverksette årsmøtets bestemmelser.
 • Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
 • Administrere og føre nødvendig kontroll med Jæren Gråtasslaug sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.
 • Representere Jæren Gråtasslaug utad.
 • Styret skal holde møte når Presidenten forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.